Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Hronský Beňadik

Zverejňovanie

Zmluvy » subjekt: Obec Hronský Beňadik » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 51
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
51/2017ZL - stav, s.r.o., Skuteckého 6, 974 01 Banská BystricaDodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 18. 07. 2017za manažérskej služby pre projekt Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Hronský Beňadik, externý manažment, vypracovanie a kontrola žiadostí o platbu, správy a monitorovanie projektu až po záverečnú monitorovaciu správu zmena v čl. III. Cena a platové podmienky, bod 3.29 170,00 €23.9.2017nestanovený
50/2017Eva BónováDodatok č. 1/2017/02/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto č. C21710,00 €21.9.2017nestanovený
49/2017Ružena HirkováDodatok č.1/2017/01/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto C 15820,00 €21.9.2017nestanovený
48/2017Renáta KodenkováZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2017/03/HHrobové miesto C 12920,00 €20.9.2017nestanovený
47/2017Jolana Piačeková, Stráň 174/25, 966 53 Hronský BeňadikZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/15/Nprenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne18,00 €20.9.201721.9.2017
46/2017Alžbeta Kováčová, Ulička 369/124, 966 53 Hronský BeňadikZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/14/Nprenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne30,00 €15.9.201717.9.2017
45/2017Simkor s.r.o., Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská ŠtiavnicaZmluva o reklameje dojednanie spôsobu výkonu reklamy a propagácie firmy záujemcu prostredníctvom baneru na obecných slávnostiach spojených s remeselným jarmokom 400,00 €7.9.201723.9.2017
44/2017Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 BratislavaDodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkunasledovné zmeny: článok 3, odsek 3.1 výdavky projektu a NFP, prílohy 1.1.2, 1.1.3 530 935,27 €1.9.2017nestanovený
43/2017Knauf Insulation, s.r.o. Železničný rad 24, 968 01 Nová BaňaDarovacia zmluva uzavretá v zmysle § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. OZ v znení neskorších predpisovsponzorský finančný dar1 000,00 €16.8.201730.9.2017
42/2017Dobrovoľný hasičský zbor obce Hronský Beňadik, Majerský Ľuboš, predseda DHZ, sídlo: Hronský Beňadik Psiare 96653 D o h o d a o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik uzatvorená v zmysle VZN obce Hronský Beňadik č. 2/2010 zo dňa 26.3.2010dotácia z rozpočtu obce 700,00 €9.8.201730.11.2017
41/2017Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov, 966 53 Hronský Beňadik-Psiare, Hlavná 106/38 zastúpená Ing. Juraj KosmályDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik uzatvorená v zmysle VZN obce Hronský Beňadik č. 2/2010 zo dňa 26.3.2010dotácia z rozpočtu obce 700,00 €1.8.201730.11.2017
40/2017Ing. Rudolf Vanka - SRÚS, 966 24 Kosorín č. 115Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 12.4.2017je zabezpečenie výkonu stavebného dozoru na akciu Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Hronský Beňadik, sú nasledovné náležiitosti:do čl. 10 Všeobecné dojednania sa dopĺňa bod 10.8 v znení...0,00 €27.7.201731.12.2017
39/2017Simkor s.r.o., Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská ŠtiavnicaDodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 221/2016je zmena názvov merných jednotiek po opätovnom zvážení generálneho projektanta v prílohe č. 1 ZoD - Súhrnný položkovitý rozpočet - v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Hronský Beňadik.0,00 €27.7.201731.12.2017
38/2017ZL - stav, s.r.o., Skuteckého 6, 974 01 Banská BystricaMandátna zmluvaza manažérskej služby pre projekt Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Hronský Beňadik, externý manažment, vypracovanie a kontrola žiadostí o platbu, správy a monitorovanie projektu až po záverečnú monitorovaciu správu9 170,00 €19.7.2017nestanovený
37/2017Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 BratislavaDodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuzmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 15.02.2017, evidovanej pod číslom: KŽP-PO4-SC431-2015_6/215 590 306,52 €28.6.2017nestanovený
36/2017Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. Trúchleho-Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská ŠtiavnicaDohoda č. 17/27/012/32je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec, na účely aktívačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ0,00 €22.6.201730.6.2021
35/2017Mária Drgoňová, Janovské 94/19, 966 53 Hronský BeňadikZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/11/Nprenájom priestorov Starej školy v časti Psiare21,00 €22.6.201724.6.2017
34/2017Ing.Pavol Petrík,Muštová 6381/21, 934 01 LeviceZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/13/Nprenájom priestorov Starej školy v časti Psiare21,00 €21.6.201723.6.2017
33/2017Občianske združenie pivnice Hodruša - Hronský BeňadikDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik uzatvorená v zmysle VZN obce Hronský Beňadik č. 2/2010 zo dňa 26.3.2010dotácia z rozpočtu obce 300,00 €20.6.201730.11.2017
32/2017Michaela Molnárová, Nový Gýmeš 664, 951 73 Jelenec Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/12/Nprenájom priestorov Starej školy v časti Psiare14,00 €20.6.201719.6.2017
31/2017Viliam Frick, Pod kláštorom 155/58, 966 53 Hronský BeňadikKúpna zmluva č. 2/2017predaj časti pozemku EKN, parcelné číslo 112, k.ú. Hronský Beňadik 1 260,00 €15.6.2017nestanovený
30/2017Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 147233dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá 1 400,00 €13.6.201731.8.2017
29/2017Magdaléna RakováZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2017/02/HHrobové miesto A 1825,00 €9.6.20177.6.2027
28/2017TEDA STAV s.r.o., 951 08 Golianovo 162ZMLUVA O DIELO č. 282017je vykonanie diela v zmysle súťažnej cenovej kalkulácie12 744,30 €8.6.20176.8.2017
27/2017COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 ŽarnovicaZmluva o reklamesponzorský príspevok: poskytnutie potravinárskeho tovaru33,00 €6.6.201730.6.2017
26/2017Základná škola s materskou školou, Pod kláštorom 158/52, 966 53 Hronský BeňadikDodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2013 o zverení majetku obce do správy Základnej školy s materskou školou, Ul. Pod kláštorom 158/52, Hronský Beňadik/upravený bod 2. a) a b) na základe vypracovaného geometrického plánu č. 10935479-31/16 zo dňa 12.2.20160,00 €13.5.2017nestanovený
25/2017Jana KarnekováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/10/Nprenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne18,00 €6.5.20177.5.2017
24/2017Ing. Štefan ChanoZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/9/Nprenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne18,00 €6.5.20176.5.2017
23/2017VIA SERVIS, s.r.o., Voznica 1, 966 81 ŽarnovicaZmluva o dielo č. 01/2017oprava miestnych komunikácií Hronský Beňadik ulica Stráň, Pod kláštorom, Viničná, Ulička23 332,80 €5.5.201731.12.2017
22/2017For Your Business s.r.o., Orovnica 146Zmluva o poskytnutí služieb Externého manažmentu projektu "DOMČEK - bezpečné klubové priestory pre všetky generácie"je vykonať externý manžment pri implementácii podporeného projektu DOMČEK - bezpečné klubové priestory pre všetky generácie1 750,00 €28.4.201731.1.2018
21/2017Paulína ŽemberyováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/8/Nprenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne18,00 €27.4.201727.4.2017
20/2017Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. Trúchleho-Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská ŠtiavnicaDohoda č. 17/27/50J/17-NS o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovje poskytovanie finančného príspevku úradom zámestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva4 312,20 €26.4.201730.11.2017
19/2017Helena HolubováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/7/Nprenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne40,00 €22.4.201722.4.2017
18/2017Ing. Rudolf Vanka - SRÚS, 966 24 Kosorín č. 115Mandátna zmluva uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníkaje vykonávanie stavebného dozoru na stavbe Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Hronský Beňadik10 000,00 €13.4.201731.12.2017
17/2017Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská BystricaZMLUVA č. 58/BB/2017 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017DOMČEK - bezpečné klubové priestory pre všetky generácie15 900,00 €11.4.201731.1.2018
16/2017Simkor s.r.o., Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská ŠtiavnicaZMLUVA O DIELO č. 221/2016je zhotovenie diela-stavby Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Hronský Beňadik 535 832,98 €7.4.201731.12.2017
15/2017Iveta TökölyováZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2017/01/HHrobové miesto A 1815,00 €24.3.201716.2.2027
14/2017Roľnícke družstvo Tekovské Nemce, 966 53 Hronský BeňadikZmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkovdočasné užívanie (nájmu) nájomcovi poľnohospodárske pozemky vedené v katastri nehnuteľností v katastrálnom území Hronský Beňadik LV č. 1, v katastrálnom území Psiare LV č. 1617, v katastrálnom území Tekovské Nemce LV č. 2812, 120, 1098 375,72 €14.3.201731.12.2027
13/2017Slovenská republika zastu. Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Nám. Slobody 6, 810 05 BratislavaZmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných úprav do majetku a prevádzkyje bezodplatné odovzdanie stavebného objektu uvedeného v čl. II ods. 2 písm. a) ako vyvolanej úpravy odovzdávajúcim a jeho prevzatie preberajúcim, a to v rozsahu popísanom nižšie: úsek R1 Beladice - Tekovské Nemce, I. SO 150-00 Úprava cesty III/0761 Čaradice - Hronský Beňadik - plocha chodníkov cesty III/0761 príslušné k obci Hronský Beňadik vo výmere 832,5m20,00 €10.3.2017nestanovený
12/2017MUDr. Miloš Hrnčiar, Cintorínska 114/34, 968 01 Nová BaňaDodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisovprenájom nebytových priestorov v Polyfunkčnom dome, Ulička 353/5, 966 53 Hronský Beňadik 104,00 € (jednotková)4.3.2017nestanovený
11/2017Monika TomčániováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/6/Nprenájom priestorov Starej školy v časti Psiare49,00 €24.2.201726.2.2017
10/2017Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/05/Nprenájom vestibulu v DK33,50 €18.2.201717.2.2017
9/2017Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 BratislavaZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/215Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Hronský Beňadik 597 863,44 €16.2.201731.12.2028
8/2017Katarína Lipčeyová, Partizánska 442/85, 949 11 NitraZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/4/Nprenájom vestibulu v Dome kultúry28,00 €10.2.20179.2.2017
7/2017Mária UhnákováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/03/Nprenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne25,00 €3.2.20173.2.2017
6/2017Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanieúrazové poistenie3,25 €3.2.201731.12.2017
5/2017Tekovská ekologická, s.r.o. 935 33 Nový Tekov č. 133Dodatok č. 3 k Zmluve č. 100 0021 o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu spôsob a podmienky úhrady nákladov obcou vo vzťahu k vytriedeným zložkám komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov obalov0,00 €24.1.2017nestanovený
4/2017Jakub VavroZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/02/Nprenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne0,00 €14.1.201714.1.2017
3/2017Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o združenej dodávke elektriny, cenník dodávky elektriny TOP 17-19 I.zabezpečiť distribúciu elektriny do odberného miesta0,00 €12.1.201731.12.2019
2/2017Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/01prenájom vestibulu v DK33,50 €11.1.201710.1.2017
Položky 1-50 z 51
Faktúry » subjekt: Obec Hronský Beňadik » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
Objednávky » subjekt: Obec Hronský Beňadik » rok: 2017
Vyhľadať v objednávkach
 
Položky 1-8 z 8
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
8/2017Binda s.r.o. (vodoinštalačné práce), Hájles č. 905/3, 968 01 Nová Baňaobjednávame si u vás vodoinštalačné práce v časti Psiare v Dome smútku - skrz havarijný stav31.7.20170,00 €
7/2017KASAN Imrich Ing., Kamenárska 1315/51objednávame si u vás dodávku a montáž kancelárskeho nábytku dľa cenovej ponuky zo dňa 28.06.2017 dohodnutá cena je s DPH6.7.20171 476,00 €kancelársky nábytok - Valkovičovej, Lipianskej, Prachárovej, Bajtkovskej
6/2017Dvor Farieb, M.R.Štefánika 3, 968 01 Nová Baňaobjednávame si u vás nátery, brúsenie, čistenie na verejnom priestranstve (zábradlia, mosty, garážová brána HZ, brána cintorín ...)12.7.20175 270,40 €
5/2017Ing. Marková Margita, Viničná cesta 1/70, 968 01 Nová Baňaobjednávame si u vás audit účtovnej a konsolidovanej závierky za rok 201629.6.20170,00 €
4/2017NOBA - Gladiš Igor, Štúrova 832/9, 968 01 Nová BaňaNa základe vyhodnotenia prieskumu trhu v rámci zákazky Zníženie energetickej náročnosti objektu KD v Hronskom Beňadiku objednávame vyhotovenie: - dočasnej reklamnej tabule v sume 800 € s DPH, - trvalej reklamnej tabule v sume 430 € s DPH13.6.20171 230,00 €
3/2017Dvor Farieb, M.R.Štefánika 3, 968 01 Nová Baňaobjednávame si u vás nátery, brúsenie, čistenie lavíc na verejnom priestranstve, autobusovej čakárne, lávky cez potok, cčetne spotreb. materiálu20.3.20170,00 €
2/2017Titan-Tatraplast, s.r.o., Bystrická cesta 2761, 034 16 Ružomberokobjednávame si u vás tabuľky s orientačnými číslami, hrúbka 3mm, formát 25x20cm17.3.20170,00 €
1/2017ZÁHRADNÁ TECHNIKA ŠUPA, J. HOLÉHO 53, 922 07 VEĽKÉ KOSTOĽANYobjednávame si u vás traktorovú kosačku Starjet UJ 102-21 P424.1.20174 199,00 €
Položky 1-8 z 8


4644179

Úvodná stránka