Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Hronský Beňadik

Úradná tabuľa obce

Úradná tabuľa

Oznámenie Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesa Psiare KličaVytlačiť
 


 
 

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hronský Beňadik na 1. polrok 2018Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky Radoslav LibárikVytlačiť
 


 
 

Program odpadového hospodárstva BB kraja - správa o hodnotení strategického dokumentu Vytlačiť
 

Program odpadového hospodárstva BB kraja - správa o hodnotení strategického dokumentu

- zverejnený na web stránke MŽP SR: enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-banskobystrickeho-kraja-na-roky-2016-2

 

Správa o hodnotení strategického dokumentu "Program odpadového hospodrástva Banskobystrického kraja na roky 2016 - 2020 a návrh strategického dokumentu

- verejné prerokovanie 22. 11. 2017 o 10.00 hod. na Okresnom úrade v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05   Banská Bystrica, č. dverí 721


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Kolaudačné rozhodnutie "8217-Hronský Beňadik-Pri pekárni-zahustenie TS"


 
 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajinyVytlačiť
 


 
 

Oznam o uložení zásielkyVytlačiť
 


 
 

Výzva na predkladanie ponúk: Projektová dokumentácia na úpravu a prístavbu priestorov budovy ZŠ na priestory MŠ Vytlačiť
 


 
 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej BystriciVytlačiť
 


 
 

VZN obce Hronský Beňadik č. 2/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Hronský BeňadikVytlačiť
 


 
 

Pozvánka Obecné zastupiteľstvoVytlačiť
 


 
 

Návrh VZN obce Hronský Beňadik č. 2/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Hronský BeňadikVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky Švolík IvanVytlačiť
 


 
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom - odhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí nového kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania.Vytlačiť
 


 
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 


 
 

Oznam o uložení poštovej zásielky Milan ŠtiglincVytlačiť
 


 
 

Harmonogram triedeného zberu II. polrok 2017Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva v Hronskom BeňadikuVytlačiť
 


 
 

Informácia od Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica - cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom budú uplatnené od 01. 07. 2017Vytlačiť
 


 
 

Informácie pre voliča Vytlačiť
 


 
 

Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonovVytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajovVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva v Hronskom BeňadikuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva v Hronskom BeňadikuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva v Hronskom BeňadikuVytlačiť
 


 
 

Pozvánka obecné zastupiteľstvo 30.06.2017Vytlačiť
 


 
 

Záverečný účet obce Hronský Beňadik za rok 2016Vytlačiť
 


 
 

Návrh Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hronský Beňadik na 2. polrok 2017Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložené zásielky Pápay Vytlačiť
 


 
 

Azbest- nebezpečný odpadVytlačiť
 


 
 

Okresný úrad Žarnovica - odbor starostlivosti o životné prostredie - Záverečné stanovisko z posúdenia navrhovanej činnosti Malá vodná elektráreň Hronský Beňadik - zaslanie Vytlačiť
 

Záverečné stanovisko z posúdenia navrhovanej činnosti "Malá vodná elektráreň Hronský Beňadik" si občania môžu pozrieť v úradných hodinách v kancelárii starostu Ľubomíra Krovinu

v Hronskom Beňadiku, 07. 06. 2017

 

vyvesené: 07. 06. 2017

v úradnej tabuli v Hronskom Beňadiku a na internetovej stránke www.obechronskybenadik.sk

 

Záverečné stanovisko je zverejnené aj na webovom sídle ministerstva:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/mala-vodna-elektraren-hronsky-benadik

 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky ŠtevlíkVytlačiť
 


 
 

Uloženie listovej zásielkyVytlačiť
 


 
 

Verejné obstarávanie - DOMČEK - bezpečné klubové priestory pre všetky generácieVytlačiť
 


 
 

Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Žarnovica - Zaburinenie poľnohospodárskych pozemkov - upozornenieVytlačiť
 


 
 

PozvánkaVytlačiť
 


 
 

Zrušenie trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava - Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0947 Stredný tok Hrona do národného zoznamu území európskeho významu - VEREJNÁ VYHLÁŠKAVytlačiť
 


 
 

Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor - ROZHODNUTIE - verejná vyhláškaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení úradnej zásielkyVytlačiť
 


 
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Oprava miestnych komunikácií Hronský BeňadikVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky ŠtevlíkVytlačiť
 


 
 

Slovak Telekom, a.s. Bratislava - Prerušenie telekomunikačnej prevádzkyVytlačiť
 


 
 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom - jarné počasie a nebezpečné vypaľovanie suchých trávnatých porastov - vypaľovanie trávy plagátVytlačiť
 


 
 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajinyVytlačiť
 


 
 

Ministerstvo ŽP SR, sekcia vôd, Bratislava - Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 - žiadosť o zaslanie vyjadreniaVytlačiť
 


 
 

Okresný úrad Levice - Upovedomenie o začatí konania verejnou vyhláškouVytlačiť
 


 
 

VZN obce Hronský Beňadik č.1/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiskaVytlačiť
 


 
 

Pozvánka OZ 24.02.2017Vytlačiť
 


 
 

Uloženie poštovej zásielky Kováčová ZlaticaVytlačiť
 


 
 

VÝZVA Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška zvolávateľ: Poľnohospodárske družstvo KozárovceVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 


 
 

Návrh VZN č.1/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiskaVytlačiť
 


 
 

Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2017 - upozornenieVytlačiť
 


 
 

Upozornenie na povinnosti pri kontrole zdravia oviec v roku 2017Vytlačiť
 


 
 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Banská Bystrica - vodné a stočné 2017Vytlačiť
 


 
 

Harmonogram triedeného zberu I. polrok 2017Vytlačiť
 


 
 

Uloženie poštovej zásielkyVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - verejné prerokovanie navrhovanej činnosti Malej vodnej elektrárne Hronský Beňadik - 05.12.2016 o 15.00 hod. na obecnom úrade v Hronskom BeňadikuVytlačiť
 

Verejná vyhláška

vyvesená: 18.11.2016


 
 

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Žarnovica - Malá vodná elektráreň Hronský Beňadik (MVE Hronský Beňadik) - zaslanie správy o hodnotení vplyvov činnostiVytlačiť
 

Materiál - správy o hodnotení, vplyvov ... (MVE Hronský Beňadik)

si môžete v úradných hodinách pozrieť v kancelárii  starostu Ľubomíra Krovinu.


 
 

webygroup

dnes je: 23.11.2017

meniny má: Klement


5026047

Úvodná stránka