Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronský Beňadik

Starosta

Ľubomír Krovina

starosta obce

telefón: 0908 732 747

e-mail: starosta@obechronskybenadik.sk,      lubo.krovina@gmail.com

 

Adresa:   Obecný úrad
                 Mýtne námestie 445/26
                 966 53   Hronský Beňadik

 

________________________________________________________________

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.
Starosta
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia, 
b) vykonáva obecnú správu, 
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, 
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu, 
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce.


 


7664887

Úvodná stránka