Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronský Beňadik

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo:


     Obecné zastupiteľstvo (OZ)  je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Hronský Beňadik na 4 roky. OZ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Poslanci prijímajú všeobecné záväzné nariadenia a tým rozhodujú o základných otázkach života obce. Spôsob zasadnutia obecného zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok. Odmeňovanie poslancov OZ upravuje dokument Zásady odmeňovania poslancov OZ. 

Právomoc OZ

 • rozhodovanie o nakladaní s majetkom obce,
 • schvaľovanie rozpočtu a záverečného účtu, 
 • schvaľovanie územného plánu,
 • rozhodovanie o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
 • rozhodovanie o prijatí úveru a pôžičky,
 • vyhlasovanie hlasovania obyvateľov obce,
 • prijímanie všeobecne záväzných nariadení obce,
 • určovanie organizácie obecného úradu, určovanie platu starostu a hlavného kontrolóra,
 • schvaľovanie poriadku odmeňovania, rokovacieho poriadku, pracovného a organizačného poriadku,
 • zakladanie, zrušovanie obecných podnikov, vymenúvanie ich vedúcich,
 • schvaľovanie združovania finančných prostriedkov a účasť v združeniach,
 • zriaďovanie orgánov obce, 
 • udeľovanie čestného občianstva obce, vyznamenaní a cien.

 

Zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií

Rokovací poriadok.pdf(326.4 kB)ROKOVACÍ PORIADOK


7664883

Úvodná stránka