Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronský Beňadik

Hlavný kontrolór obce

Hlavná kontrolórka obce:   

 

Mária  Šalková  

Kontakt:                                                        

e mail: maria.salkova@hotmail.com

adresa: Obecný úrad

             Mýtne námestie 445/26

             966 53 Hronský Beňadik

 

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu šiestich rokov.

 

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlavná kontrolórka vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom vo vlastníctve štátu, ktorý obec užíva, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha

 1. obecný úrad,
 2. rozpočtová organizácia zriadená obcou,
 3. právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 4. osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Úlohy hlavnej kontrolórky

 1. vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona o obecnom zriadení,
 2. predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 3. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 4. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 5. predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
 6. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 7. je povinná vykonať kontrolu, ak ju o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad,
 8. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

 

Hlavná kontrolórka sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Hlavná kontrolórka je oprávnená nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.

Hlavná kontrolórka je povinná na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.


 


7664851

Úvodná stránka