Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronský Beňadik

Ako vybaviť

Dane a poplatky

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019 podávajú len tí  daňovníci, u ktorých nastala oproti roku 2018 nejaká zmena.

Priznanie je potrebné podať najneskôr do 31.1.2019 na Obecný úrad v Hronskom Beňadiku, Mýtne námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik  podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Kto podáva priznanie k dani z nehnuteľností:

  • daňovník, ktorý v priebehu roka 2018 nadobudol do vlastníctva nehnuteľnosti nachádzajúce sa na území obce Hronský Beňadik,
  • daňovník, ktorému v roku 2018 zaniklo vlastnícke právo (nehnuteľnosti predal, daroval...)               

Ak daňovník podal Priznanie k dani z nehnuteľností a  stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, nadobudne právoplatnosť stavebné povolenie, kolaudačné povolenie, búracie povolenie, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31.1.2019.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením                          (po právoplatnosti rozhodnutia  o dražbe) alebo dedením (po právoplatnosti dedičského konania), je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.  Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného  rozhodnutia o dražbe alebo právoplatného osvedčenia o dedičstve.

Je potrebné priložiť potrebné doklady preukazujúce zmeny rohodujúce pre správne určenie dane ako napr.:
dedičstvo –  právoplatné uznesenie o dedičstve, právoplatné osvedčenie o dedičstve

dražba -  osvedčenie o priebehu dražby

stavebný pozemok – právoplatné stavebné povolenie,
kolaudácia stavby –  právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán, je potrebné predložiť skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby
odstránenie stavby – právoplatné búracie povolenie,
zmena užívania stavby –  doklad o zmene užívania stavby.

Daňovníci – vlastníci stavieb na bývanie alebo bytov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, ktorí sú  držiteľmi  preukazov ZŤP, ZŤP/S  môžu si  uplatniť  zníženie  dane  zo stavieb vo výške 25%  z daňovej povinnosti za stavby na bývanie alebo byty podaním čiastkového priznania do 31.01.2019 a  predložiť  preukaz ZŤP,  ZŤP/S, inak nárok na zníženie dane na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

Daňovníci, u ktorých nenastali žiadne zmeny vo vlastníctve  nehnuteľností, priznanie k dani z nehnuteľností  nepodávajú a daň im bude vyrubená rozhodnutím.      

Tlačivá daňového priznania sú zverejnené  na webovej  stránke obce, na stránke Ministerstva financií a je možné si ich vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Hronskom Beňadiku.

Podané daňové priznanie bude správcom dane skontrolované a bude vyrubená daň. Správca dane následne doručí daňovníkovi rozhodnutie, v ktorom bude uvedená výška dane, postup úhrady a splatnosť dane.

Legislatíva

  • Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019

Vybavuje: Jana Prachárová, tel.: 045/6893116, 0911 215002  

e-mail: daneznehnutelnosti@obechronskybenadik.sk                               


 

 

 

OSVEDČOVANIE PODPISOV


Osvedčovanie podpisov na listinách sa vykonáva na Obecnom úrade v Hronskom Beňadiku v kancelárii Matričného úradu, prípadne zo zdravotných dôvodov po dohode so zamestnankyňou u občana doma. Občan, ktorému sa podpis osvedčuje, musí byť pri osvedčovaní prítomný. Podpis do osvedčovacej knihy vykoná občan pred zamestnankyňou vykonávajúcou osvedčenie, preto ho nemôže nik iný zastúpiť. Podpis na listinu vykoná občan pred zamestnankyňou vykonávajúcou osvedčenie alebo uzná podpis na listine za svoj.


Potrebujete

- platný preukaz totožnosti – občiansky preukaz

- listinu, na ktorej sa má podpis osvedčiť (napr. čestné vyhlásenie / splnomocnenie) v prípade, že    sa jedná  o viacstranový súbor listín, občan predkladá už listiny spojené šnúrou 

 

Lehota vybavenia

- na počkanie, v prípade väčšieho množstva osvedčovaných podpisov podľa dohody

  s osvedčujúcou zamestnankyňou

 

Poplatok

    1,50 € / každý podpis

 

Kontakt

    Obecný úrad Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26
    Mariana Lipianska - matričný  úrad, tel.č. 045/6893230
   
   

Upozornenie         

-    občan podpisuje listinu osobne pred pracovníčkou vykonávajúcou osvedčenie

-    Nevykonávame osvedčenie:
        podpisov na listinách, ktoré sa majú použiť v cudzine (notár)
        podpisov osôb, ktorí nemôžu čítať a písať
        podpisov na zmenkách a šekoch
        podpisov na čistom liste

 

Legislatíva

 -   zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 -   zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami
 -   zákon č. 465/2008 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti MF SR - zmeny pre            EURO v SR

 

 


 

 

OSVEDČENIE LISTINY
Osvedčovaním kópií listín v slovenskom jazyku obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom, preto je pri osvedčovaní potrebné predložiť originál listiny. Za originál listiny sa považuje aj osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.


Potrebujete

-   platný preukaz totožnosti – občiansky preukaz
    originál listiny a jej fotokópiu

 

Lehota na vybavenie

-   na počkanie, v prípade väčšieho množstva osvedčovaných listín podľa dohody s osvedčujúcou          pracovníčkou

 

Poplatok

    1,50 €  / každá začatá strana originálu
    3 € / každá začatá strana originálu napísaná v českom jazyku

 

Kontakt

    Obecný úrad, Mýtne námestie 445/26, Matričný úrad
    Mariana Lipianska – Matričný úrad, tel.č. 045/6893230

 

Upozornenie

-  fotokópia listiny musí byť zhodná o originálom, nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatky, či         podpisov


    Nevykonávame osvedčenie:

-  listín, ktoré sa majú použiť v cudzine (notár)
- odpisu alebo kópie občianskeho preukazu, cestovného pasu, vojenského preukazu,služobného     preukazu, technického alebo akýchkoľvek preukazov
- výpisov a odpisov zo súboru popisných informácií, z listov vlastníctva, z dokumentov katastra, geodézie, pozemkových, železničných kníh, z identifikácií parciel a pod.
- ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie, napr. mapy, geometrické plány a pod.
-   listín, ktoré obsahujú reliéfnu pečať (notár)
-   odpis listiny alebo jej kópie, ktorá sa nezhoduje s predloženou listinou
-   listín napísaných v inom ako v štátnom jazyku, aj keď len časť (nevzťahuje sa na listiny napísané v českom jazyku)

 

Legislatíva

    zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
    zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami
    zákon č. 465/2008 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti MF SR – zmeny pre      EURO v SR

 

______________________________________________________________________________


 

REKLAMNÉ STAVBY

 

Povolenie reklamnej stavby

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon" alebo skratka "SZ") v ustanovení § 43 ods. 1, definuje všeobecný pojem "STAVBA" pre účely výkonu štátnej správy a pre potreby obce, ako stavebného úradu, nasledovne:

        1. Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov,         ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie

a) spojenie pevným základom,

b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,

c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,

d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,

e) umiestnenie pod zemou.

Zákon č. 293/2014 Z. z. s účinnosťou od 2.1.2015 sa stavebný zákon novelizoval. Zjednodušene možno konštatovať, že zo stavebného zákona touto novelou bola vypustená všetka úprava týkajúca sa informačných, reklamných a propagačných zariadení a z týchto sa stali reklamné stavby, ktoré sú v novom ustanovení § 43 ods. 2 a 3 stavebného zákona zadefinované nasledovne:

        2. Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov. Reklamné stavby sa na účely tohto zákona členia podľa veľkosti informačnej plochy na

a) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2,

b) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 a

c) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2.

        3. Najväčšou informačnou plochou podľa odseku 2 sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy umiestnenej na reklamnej stavbe na zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie predloženej stavebnému úradu.

 Potrebné doklady

Pre umiestnenie reklamnej stavby na území obce je nutné povolenie obce Hronský Beňadik. Podľa veľkosti najväčšej informačnej plochy na reklamnej stavbe sa novelou SZ rozlišuje spôsob ich povoľovania, a to nasledovne:

ohlásením - ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2
stavebným povolením - ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť        od 3 m2 do 20 m2
stavebným povolením a následnej kolaudačným rozhodnutím - ak reklamná stavba,                          na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2

Podať žiadosť o povolenie reklamnej stavby je oprávnený vlastník pozemku (objektu) alebo ten,     kto má iné oprávnenie užívať pozemok (objekt) na požadovaný účel, t.j. podať žiadosť o povolenie reklamnej stavby je oprávnená aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má písomnú dohodu   s vlastníkom stavby či pozemku.

Žiadosti sa podávajú písomne na adresu : Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26,                                                                               966 53 Hronský Beňadik  

Kontakt

p. Valkovičová
Tel.: 045/6893230
e-mail: anna.valkovicova@obechronskybenadik.sk

Doba vybavenia

do 30 dní ak je žiadosť podaná kompletne so všetkými predpísanými formálno-právnymi náležitosťami a dokladmi

Poplatok

  30 eur ....... ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2
  60 eur ....... ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť                           od 3 m2 do 20 m2
150 eur ........ ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2

Správny poplatok je možné uhradiť v hotovosti v pokladni Obecného úradu Hronský Beňadik alebo poštovou poukážkou, prípadne prevodom na účet 2727422 /0200 VÚB Nová Baňa, variabilný symbol: 00320676.

Od poplatku je oslobodené iba označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní pri reklamných stavbách, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2.

_____________________________________________________________________________


 

webygroup

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár


7804041

Úvodná stránka